شين‌ذن:

(شین‏ذن کای کان)، مركز سازمان بين‌المللي شیرزاد کیوکوشین (شین‏ذن) در رابطه با هنر ورزش‌هاي رزمي در ايران مي‌باشد كه اين سبك در دو روش «ناك‌دان و فول‌كنتاكت‌» فعاليت دارد. این سازمان بين‌المللي بعد از بنيانگذار سبك به‌وسيله كميته‌اي به‌نام «كميته مركزي بين‌المللي» اداره مي‌شود كه اين كميته متشكل از دو هيئت «اداري» و «فني» است، كه با نظر بنيانگذار سبك انتخاب مي‌شوند. هر كدام از اين هيئت‌ها متشكل از 10 نفر از پيشكسوتان در سراسر جهان مي‌باشند. (اعضاء اين كميته‌ها در هر چهار سال انتخاب و معرفي مي‌گردند).
بالاترين درجه متعلق به بنيانگذار سبك مي‌باشد. وظيفه اين كميته‌ها هدايت كليه نمايندگان، برقراري مقررات و پيشبرد اهداف (شین‏ذن کای کان)، مي‌باشد.

نمايندگي در (شين‌ذن) به چهار دسته تقسيم مي شود:

   رئيس منطقه

   مدير ناحيه

   سرپرست كشوري

   رئيس شعبه

در اثر فعاليت بيشتر يك نماينده مسئوليت بالاتري به ايشان محول خواهدشد. به‌همين جهت كليه علاقمندان به نمايندگي فعاليت خود را از نمايندگي (رئيس شعبه) آغاز مي‌نمايند.
لازم به ذکر است که این سازمان ممکن است و اختیار دارد به دیگر متقاضیان در همان شهر و استان نمایندگی دهد.

نماينده (رئيس شعبه):
سازمان با هر متقاضي نمايندگي پس از ارائه مدارك مورد نياز، كه در اساس‌نامه سازمان ذكر شده و گرفتن موافقت دو سوم آراء از كميته مركزي بين‌المللي (شین‏ذن)، قراردادي را كه در دو نسخه تنظيم گرديده، با او به امضاء خواهد رساند، يك برگ از قرارداد به همراه حكم نمايندگي به نماينده اعطاء شده و نسخه ديگر قرارداد در سازمان به عنوان سابقه نگه‌داري مي شود.

شرايط مورد نياز (خصوصيات):
هر شخص بايد خصوصيات زير را در جهت انتخاب شدن به عنوان نماينده داشته باشد:
الف) بايد حداقل 23 سال سن، داراي درجه دان دو و درجه سه مربي‌گري باشد.
ب) بايد شخصي قابل اعتماد و داراي اخلاقي نيكو باشد.
ج) بايد داراي مكان مناسبي جهت آموزش و اشاعه سبك شين‌ذن باشد.

مسئوليت‌ها و اختيارات:
مسئوليت‌ها و اختيارات يك نماينده به طور كامل در اساس‌نامه ذكر شده‌است.
الف) مي‌تواند براي اعضاء خود پس از ثبت‌نام و دادن كارت باشگاهي به آنان، كارت عضويت بين‌المللي را از (شین‏ذن كاي كان) درخواست نمايد.
ب) مي‌تواند پس از انجام آزمون، مدارك و ديپلم‌هاي درجات مختلف را تا يك درجه پائين‌تر از درجه خود از (شین‏ذن كاي كان) جهت اعضاء خود درخواست نمايد. (حداکثر تا درجه دان 2 را میتواند بدهد).
ج) مي‌تواند طبق مقررات (شین‏ذن كاي كان) اردوهاي تمريني، مربي‌گري و داوري را براي هنرجويان خود جهت معرفي سبك و برنامه‌هاي نمايشي، مسابقات و ديگر كلاس‌هاي فني مجاز را برپا نمايد. (حداکثر تا درجه مربی‏گری و داوری 3 را میتواند بدهد).
د) شعبه‌ها حق چاپ و يا دادن هرگونه مداركي را از طرف خود به هيچ عنوان ندارند، به جز مدارك افتخاري، تقديرنامه‌ها و يا تائیدیه‏هاي مربوط به مسابقات داخلي باشگاهي، استاني و يا كشوري كه بابت آن هيچ مبلغي دريافت نمي‌شود و فقط جهت تشويق مي‌باشند.

گزارشات:
نمايندگان بايد ليست اعضاء، درجه و نحوه پيشرفت آنها را نزد خود محفوظ داشته تا درصورت درخواست سازمان (شين‌ذن) ارائه نمايند.

پرداخت‌ها:
متقاضي به همراه درخواست نمايندگي خود مبلغ پانصددلار را به (شین‏ذن كاي كان) مي‌فرستد، كه در صورت رد تقاضا، اين مبلغ به ايشان مسترد خواهد گرديد و اگر قبول واقع شد، قراردادي با (شین‏ذن كاي كان) به امضاء مي‌رساند و به عنوان نماينده (شين‌ذن) برگزيده خواهد شد.
(ضمنأ این قرارداد هرچهار سال یک بار تمدید و مبلغ فوق‌الذکر از نمایندۀ مربوطه اخذ خواهد شد)
نمايندگان موظفند 80 درصد از مبلغي را كه بابت صدور احكام دريافت مي‌كنند را، طبق جدول ارائه شده به حساب سازمان واريز نمايند. كارت‌هاي عضويت، كارنامه‌هاي رزمي، ديپلم ها و احكام فقط از طرف سازمان بين‌المللي شیرزاد کیوکوشین (شین‏ذن) در اختيار نمايندگان قرار داده مي‌شود

جلسات سازمان بين‌المللي شیرزاد کیوکوشین (شین‏ذن):
كليه نمايندگان و اعضاء كميته‌هاي (شین‏ذن) هر 4 سال يك بار در زمان مسابقات جهاني با يكديگر ملاقات مي‌كنند، كه محل آن توسط نمايندگان و (شین‏ذن كاي كان) تعيين خواهد شد. مخارج سفر به عهده هركدام از نمايندگان مي‌باشد. (شین‏ذن كاي كان) فقط هزينه اقامت آنان را در آن محل مي‌پردازد. امكانات هتل جهت هريك از نمايندگان متناسب با فعاليت آنان در سال‌ هاي گذشته خواهد بود. منظور از اين گردهمائي به‌وجود آوردن موقعيتي مناسب براي ملاقات يكديگر و تبادل افكار و ايده‌هاست. و همچنين بررسي نظرات و پيشنهادات در رابطه با بهبود و اصلاحات در قوانين و آيين‌نامه‌هاي كميته‌ها مي‌باشد.

اميد سازمان بين‌المللي شیرزاد کیوکوشین (شین‏ذن کای کان) اينست كه نمايندگان پس از بازگشت به كشورشان همچنان با يكديگر ارتباط داشته باشند تا اين هنر رزمي هر چه بيشتر گسترش يابد.
عزل نماينده:
يك نماينده به دلايل زير عزل مي‌شود كه متعاقباً بايد كليه مداركي كه دال بر نمايندگي ايشان مي‌باشد را به (شین‏ذن) بازگرداند:
الف) قوانين اساس‌نامه شيرزاد كيوكوشين (شین‏ذن كاي كان) را رعايت ننمايد.
ب) لكه‌دار كردن نام سازمان بين‌المللي (شین‏ذن).
ج) نتواند روحيه بوشيدو و جنگجوئي را داشته باشد.
د) برخلاف منافع هنر‌هاي رزمي عمل كند.
هـ) به دليل بيماري و يا دلائل ديگر قادر به ادامه فعاليت نباشد.

شماره نمايندگي: ( )
اينجانب امضاء كننده زير كليه مفاد قرارداد را مطالعه و درك كرده، و بدين‌وسيله اعلام مي‌دارم كه اگر به‌عنوان نماينده سازمان بين‌المللي شيرزاد كيوكوشين (شین‏ذن) انتخاب شدم، كليه قوانين سازمان (شین‏ذن كاي كان) را رعايت نمايم.
اگر مرتكب خلافي شدم، سازمان بين‌المللي شیرزاد کیوکوشین (شین‏ذن) حق اخراج من و يا ابطال نمايندگي اين‌جانب را داشته كه دراين صورت هيچ ادعائي نخواهم داشت. در صورت درخواست سازمان بين‌المللي شیرزاد کیوکوشین (شین ذن) هرگونه ضرري كه توسط من وارد شده باشد را جبران و كليه مداركي كه از طرف (شین‏ذن كاي كان) در اختيار من قرار گرفته شده را به سازمان بين‌المللي شیرزاد کیوکوشین (شین‏ذن) باز خواهم گرداند. (سازمان میتواند این قرارداد را بصورت یک طرفه ابطال نماید)