بازدید کانچو شیرزاد از باشگاه مریدان علی شهر وحیدیه از توابع شهرستان شهریار پس از برگزاری استاژ کاتا ، ۱۲ آبان 1396
مسابقات کومیته قهرمانی کشور شین ذن کیوکوشین، رده سنی زیر 19 سال آقایان - 20 مرداد 1396
چهل و چهارمین سالگرد تاسیس مکتب کاراته شیرزاد ، ارديبهشت ١٣٩٦ تهران
مراسم پایان سال 1395 خانواده شیرزاد کیوکوشین و تنفیذ احکام آزمون 16 اسفند 1395مراسم پایان سال 1395 خانواده شیرزاد کیوکوشینو تنفیذ احکام آزمون 16 اسفند 1395