مسابقات قهرمانی کشوری آقایان شین ذن کیوکوشین
گردهمائی نمایندگان آقایان و بانوان و مراسم 31 فروردین سال 1397 شین ذن کیوکوشین
خانم شیهان محمد نژاد به سمت نایب رئیس بانوان سبک شین ذن کیوکوشین منصوب شد.
بازدید کانچو شیرزاد از باشگاه مریدان علی شهر وحیدیه از توابع شهرستان شهریار پس از برگزاری استاژ کاتا ، ۱۲ آبان 1396
شین ذن کیوکوشین استاژ کاتا و داوری کاتا خود را در تاریخ 12 آبان 1396 برگزار نمود
انتصاب سرکار خانم مریم ذکاوت را به عنوان نایب رئیس بانوان سبک
مسابقات کومیته قهرمانی کشور شین ذن کیوکوشین، رده سنی امید و بزرگسالان آقایان - 24 شهریور 1396
مسابقات کومیته قهرمانی کشور شین ذن کیوکوشین، رده سنی امید و بزرگسالان آقایان - 24 شهریور 1396
مسابقات کومیته قهرمانی کشور شین ذن کیوکوشین، رده سنی امید و بزرگسالان آقایان - 24 شهریور 1396