دلايلي كه منجر به اخراج يك نماينده و يا يك عضو مي‌شود:

يك نماينده به دلايل زير از سازمان (شین ذن کای کان) اخراج مي‌شود كه در اين صورت شخص بايد حكم نمايندگي، قرارداد و هرگونه مداركي كه دال بر نمايندگي ايشان باشد را به سازمان (شین ذن کای کان) باز گرداند.
• قوانين و مقررات اساسنامه سازمان (شین ذن کای کان) را رعايت ننمايد.
• نتواند روحيه بوشيدو و منش پهلواني را در خود و هنرجويانش پديد آورد.
• برخلاف منافع حقيقت هنرهاي رزمي عمل كند.
• لكه دار كردن نام سازمان (شین ذن کای کان).
• به‌دليل بيماري و يا دلايل ديگر قادر به انجام امور نمایندگی نباشد.

در سازمان (شین‌ذن)، يك نماينده و يا يك عضو ممكن است به دو طريق اخراج گردد:

1. اخراج از انجمن كشوري خود، توسط سرپرست كشوري، كه دراين صورت سرپرست كشوري بايد گزارش كتبي آن را به سازمان (شین ذن کای کان) و شخص عزل شده ارائه نمايد ودر اين مورد اگر شخص خاطي و اخراج شده اظهار ندامت و پشيماني نمايد، برگشت مجدد وي به موقعيت قبلي اش با اخذ تعهد کتبی امكان پذير مي باشد.
2. اخراج از سازمان (شین ذن کای کان)، كه در اين صورت نيز حكم اخراج به شخص خاطي تسليم شده و ديگر برگشت وي به سازمان در هيچ زمان و تحت هيچ شرايطي امكان پذيز نخواهد بود.

مراحل و نحوه اخراج یک نماینده و یا یک عضو:

مقدمه:
در دنيايي كه ما در آن زندگي مي‌كنيم، سازمان‌هاي مختلفي وجود دارند كه هر كدام متشكل ا ز اعضاي مختلفي ميباشند و اين اعضاء در قبال تعهداتي كه نسبت به سازمان خود دارند بايد با كليه شرايط و قوانين سازمان خود هماهنگ شده و از آن‌ها پيروي نمايند.
متأسفانه در برخي از موارد، ممكن است كه يك عضو سهواً دچار اشتباهي شود كه در آن صورت از طريق تذكر و راهنمايي‌هاي مسئولين سعي در برطرف نمودن ابهامات مي‌شود، در برخي موارد نيز خطاهايي به عمد صورت مي‌گيرد كه باعث ايجاد اختلال در امور سازمان مربوطه مي‌شود كه البته در آن صورت هم مسئولين نبايد از تذكر دادن اجتناب كنند، ولي زماني نيز وجود دارد كه براي حفظ انسجام سازمان و احترام به قوانين موجود هيچ راهي جز اخراج باقي نمي‌ماند.

o در مرحله اول سازمان (شین ذن کای کان) مقررات و خواسته هاي خود را به شخص متقاضي نمايندگي ابلاغ ميكند و ايشان نيز متعاقباً خواسته هاي خود را مطرح مي نمايند و پس از شروع همكاري، سازمان و شخص نماينده نسبت به تعهداتي كه دارند مسئول ميباشند.
o در صورتي‌كه شخصي خارج از مقررات (شین ذن کای کان) عملي را مرتكب شود، قبل از اخراج در سه مرحله با او برخورد خواهد‌شد:
1. تذكر شفاهي و دادن مهلت جهت جبران خطاي انجام شده.
2. درصورت عدم توجه به تذكر شفاهي، به صورت كتبي به ايشان ابلاغ و مهلت جبران تمديد مي‌شود.
3. درصورت عدم توجه به تذكر كتبي، سازمان اقدام به عدم همكاري با اين شخص نموده و پس از مدتي (كه بستگي به شرايط و مدت آن اخطار دارد) اگر از طرف ايشان ترتيب اثري داده نشود، اقدام قانوني انجام و ايشان از سازمان اخراج گرديده، و كتباً به ايشان ابلاغ مي‌شود.
پس از آن، كليه نمايندگان و سپس فدراسيون كاراته‌كشور مربوطه و در نهايت روزنامه ها و جرايد عمومي در جريان امر قرار خواهند گرفت.
اعمال فوق نشان‌گر اين است كه سازمان (شین ذن کای کان) نسبت به اين نماينده و يا عضوی كه اخراج گرديده، هيچ‌گونه مسئوليتي ندارد. اكنون و قبل از اين‌كه نماينده و يا هنرجويي از اين سازمان اخراج شود، براي تمام كساني كه در آينده همكاري خود را با اين سازمان قطع خواهند نمود، آرزوي موفقيت در راهي كه در آن گام گذاشته اند را داريم.
مجدداً متذكر مي شويم، اخراج نمودن يك نماينده و يا يك عضو، بي احترامي به آن شخص و يا ناديده گرفتن زحمات گذشته ايشان نيست و ضمن تشكر از فعاليت‌هايي كه ايشان در گذشته براي پيشبرد اهداف اين سازمان نموده اند، بايد بدانند اين عمل فقط سلب مسئوليت اين سازمان نسبت به آن شخص است.