تعهدات متقابل مالی سازمان و نماینده

تعهدات مالی نمايندگان به شرح ذیل می باشد:

1- هزینه اخذ نمایندگی
2- هزینه تمدید نمایندگی ( چهار سال یکبار)
3 – نمايندگان موظفند 10 درصد از در آمد حاصل از برگزاری هرگونه مسابقه و استاژها را به حساب سازمان واريز نمايند.
• قيمت گذاري بر روي احكامي كه از طرف سازمان (شین‌ذن کای کان) ارائه مي‌گردد، بر اساس شرايط اقتصادي هر كشور و با توافق بين سازمان و نماينده آن كشور تعیین و دريافت مي شود.
• نمايندگان 20 درصد از وجوه تعیین شده بابت هر پرداختی را جهت حق الزحمه خود برداشت و 80 درصد باقیمانده را به حساب سازمان واریز نمایند. و پس از پرداخت هزينه مربوطه، ديپلم ها و احكام از طرف سازمان (شین‌ذن کای کان) صادر خواهد شد.

توجه:
كارت‌ هاي عضويت، كارنامه‌هاي رزمي، ديپلم ها و احكام فقط از طرف
سازمان بين‌المللي شیرزاد کیوکوشین (شين‌ذن)
در اختيار نمايندگان قرار داده مي‌شود