تعهدات متقابل فنی سازمان و نماینده

تعهدات فني سازمان (شین‌ذن) در قبال نماينده:

• برگزاري كلاس های تمرين مشترك برای علاقمندان به عضويت در تيم ملي سبك در هر هفته.
• برگزاري كلاس های تمرين مشترك پيشكسوتان، نمايندگان و مربيان سبك در هر شش ماه یکبار.
• برگزاري كلاس های تمرين مشترك پيشكسوتان، نمايندگان و مربيان و كليه اعضاء سبك در هر فصل.
• برگزاري كلاس های آموزش و آزمون دان 4 و 5 توسط كميته آزمون دان سازمان (شین‌ذن).

لازم به توضیح است که جهت آشنايي با مسائل فني، آموزشي، علمي و اطلاعاتي سبك،
موارد ذیل در اختیار اعضاء قرار خواهد گرفت.

1. قوانين و مقررات سازمان (شین‌ذن) ( اساسنامه)
2. اصطلاحات كلي سبك.
3. فيلم هاي فنی اختصاصي شيرزاد کیوکوشین (شین‌ذن).
4. كتابچه مربوط به آموزش و آزمون در كمربندهاي مختلف.
5. فيلم كاتاها با بونكاي هر كاتا.
6. جزوه و پوستر آموزشی دفاع شخصي.
7. جزوه و پوستر آموزشی سلاح‌هاي سرد.
8. جزوه مربوط به آموزش تمشي‌واري.
9. جزوه كمك‌هاي اوليه.
10. جزوه هاي مربي‌گري (درجه چهار الي يك).
11. جزوه هاي داوري (درجه چهار الي يك).
12. مقررات داوري (كوميته، تمشي واري و كاتا).

تعهدات فني نماينده در قبال سازمان (شین‌ذن):

نماينده موظف است در (شین ذن کای کان) بر اساس موارد زير تدريس كند:

1. تدريس مكتب كاراته شيرزاد بر اساس جداول و نشرياتي كه از طرف (شین ذن کای کان) منتشر مي شود.
2. برمبنای تجربيات شخصي و همچنين تجربياتي كه درزمان شركت در اردوهاي (شین‌ذن) کسب مي نماید.
3. نمايندگان می توانند درصورت آمادگي مربيان و هنرجويان خود پس از هماهنگي و تأئید سرپرست نمايندگان كشوري سبك شيرزاد کیوکوشین (شین‌ذن) در مسابقات سبك‌هاي ديگر شركت نمايند.
4. نماینده می بايست طبق مقررات مكتب كاراته شيرزاد، اردوهاي تمريني، مربي‌گري و داوري براي هنرجويان خود جهت معرفي سبك و همچنین برنامه هاي نمايشي، مسابقات و ديگر برنامه هاي فني را بر پا نماید.
كليه موارد ذکر شده بايد با توجه به مقررات سازمان (شین‌ذن) تدريس و اجرا شود، روش سازمان در رابطه با تدريس نمايندگان جديد در سراسر جهان بدين گونه است كه كليه نمايندگان بايد از تجربيات شخصي خود استفاده نموده و همان روش قبلي خود را نيز ادامه دهند تا به‌تدريج به‌وسيله امکانات آموزشی اعم از نوارهاي ويدئويي، جزوات و يا دستورالعمل‌هاي مستقيم با اين سبك جديد آشنا شده، قوانين اداري و فني آن‌را كاملاً آموخته و در نهايت در كنار تجربيات قبلي خود به‌عنوان يك سبك جديد از هنر رزمي به هنرجويانشان انتقال دهند.
• نمايندگان جهت ترويج سبك شيرزاد کیوکوشین (شین‌ذن) مي‌بايست مسابقاتي را در سطوح مختلف برگزار نمايند. مسابقات در مكتب كاراته شيرزاد به مسابقات بين باشگاهي، بين كشوري، بين منطقه‌اي و جهاني تقسيم مي‌شود.
• مسابقات داخل باشگاهي زير نظر نماینده در باشگاه انجام مي‌گيرد.
• مسابقات بين باشگاها زير نظر نماینده شعبه انجام مي‌گيرد.
• مسابقات بين باشگاها زير نظر چند نماینده شعبه انجام مي‌گيرد.
• مسابقات داخل استانی زير نظر سرپرست استان انجام مي‌گيرد.
• مسابقات بین استانها زير نظر چند سرپرست استانی انجام مي‌گيرد.
• مسابقات کشوری زير نظر سرپرست کشوری انجام مي‌گيرد.
• مسابقات ناحيه‌اي زير نظر مدير ناحيه انجام مي‌گيرد.
• مسابقات منطقه‌اي زير نظر نماينده منطقه‌اي انجام مي‌گيرد.
• مسابقات بين‌المللي زير نظر سازمان (شين‌ذن كاي كان) انجام مي‌گيرد.
• مسابقات جهاني زير نظر سازمان (شين‌ذن كاي كان) انجام مي‌گيرد.
1. سازمان (شین‌ذن) مسابقات بين‌المللي خود را از طريق هماهنگي با مسئولين مناطق با يكي از روش‌هاي (سمي‌كنتاكت و يا فول) در زمان‌هاي مختلف برگزار مي‌نمايد.
2. سازمان (شین‌ذن) مسابقات جهاني خود را هر سال با يكي از روش‌هاي (ناک‏دان و يا فول) برگزار مي‌نمايد.
3. هر نماینده موظف است گزارش جامعی از عملکرد و فعالیت خود به سرپرست کشوری ارائه نماید.