تعهدات متقابل اداری سازمان و نماینده

تعهدات اداري سازمان (شین‌ذن) در قبال نماينده:
• كليه مدارك و احكام سبكي که شامل: كارت عضويت بين المللي، كارنامه رزمي، ديپلم كيو، ديپلم دان ، تأييديه و حكم مربي‌گري و داوري میباشد را به نمايندگان جهت ارائه به هنرجويان داده خواهد شد.

مداركي كه سازمان در اختيار نماينده قرار مي‌دهد:
1. يك نسخه برگ قرارداد نمايندگي ممهور به مهر و امضاء سازمان و حكم نمايندگي در كشور مربوطه.
• مهر مخصوص نمايندگي ایشان (شعبه) در كشور مربوطه (پس‌از مشخص شدن نام نمايندگي) و مهرهاي ديگر.
• نمونه آرم‌هاي مربوط به سبك.
فیلم مراسم تأسيس سازمان بين‌المللي شیرزاد کیوکوشین (شين‌ذن كاي كان):

که در 16ارديبهشت1374، يك سال پس از شروع فعاليت برگزار شد، جزوه‌ها و فيلم‌هاي آموزشي، فرم مخصوص20*4 دقيقه‌اي، ديپلم كيو‌ها، ديپلم دان‌ها، كاتاها، احكام آمادگي جسماني و بدن‌سازي، كمك‌هاي اوليه پزشكي، سلاح‌هاي سرد، دفاع‌هاي شخصي، تمشي‌واري، (آموزش‌هاي تئوري و عملي) مربي‌گري و داوري روش (ناك دان و فول)، اصطلاحات كلي سبك، آموزش‌هاي مخصوص از روي جدول‌هاي اطلاعاتي، اداري، فني، علمي و آموزشي و . . .. و لاتين، فيلم های آموزشی و كليه اطلاعات فني كه مورد نياز نماینده ‌باشد.

مدارک و احکام سازمانی جهت ارائه به هنرجویان:
1. 100 برگ كارت عضويت كيو كمربند سفيد (مبتدي) اعضاء جديد.
2. 10 جلد دفترچه كارنامه رزمي.
3. 100 برگ ديپلم كيو كمربند (نارنجی، آبي، زرد و سبز) به همراه 100 برگ كارت عضويت كيو.
4. 20 برگ ديپلم كيو كمربند (قهوه‌اي) به همراه 20 برگ كارت عضويت كيو.
5. 10 برگ حكم آمادگي‌جسماني، بدن‌سازي و هنرهای فردی (مقدماتي).
6. 10 برگ حكم كمك‌هاي اوليه پزشكي (مقدماتی).
7. 10 برگ حكم سلاح‌هاي سرد (مقدماتي).
8. 10 برگ حكم دفاع شخصي (مقدماتي).
9. 10 برگ حكم مربي‌گري درجه چهار (كمك مربي).
10. 10 برگ حكم داوري درجه چهار (كمك داور).
11. فرم‌هاي مخصوص درخواست ديپلم‌هاي دان، حكم‌هاي آمادگي‌جسماني، بدن‌سازي و هنرهای فردی، كمك‌هاي اوليه پزشكي، سلاح‌هاي سرد، دفاع شخصي (متوسطه) و حكم‌هاي مربي‌گري، داوري درجه 3 و 2. (نمايندگان كلاً مي‌توانند تا يك درجه پائين‌تر‌از درجه خود را پس از گرفتن آزمون، از هنرجويان درجه بالا و موفقيت ايشان درخواست نمايند).

تعهدات اداري نماينده در قبال سازمان (شین‌ذن):

1. تهيه آرم مخصوص نمایندگی خود.
2. در صورتي كه فرد نماينده كشوري باشد (تهيه آرم مخصوص نمایندگی كشوري).
3. تهيه سربرگ، پاكت و كارت ويزيت.
4. نماينده بايد براي اعضاء خود پس ازنام نويسي و صدور كارت باشگاهي براي آنها، كارت عضويت بين‌المللي و پاسپورت رزمي بين المللي (شین‌ذن) صادر نمايد.
5. نماينده اجازه صدور كارت عضويت بين المللي، كارنامه رزمي بين المللي و اعطاء ديپلم تا كمربند كيو قهوه اي را پس از انجام آزمون دارد.
6. نماينده موظف است كلاس مربي‌گري درجه 4 (كمك مربي) و داوري درجه 4 (كمك داوري) را براي هنرجويان خود برگزار و پس از موفقيت هنرجويان در آزمون، تأييديه مربوطه را صادر نمايد.
7. نماينده موظف است افراد را جهت شركت در كلاس‌ها، آزمون دان، مربي‌گري، داوري، مسابقات، تمرينات، كلاس های هماهنگي فني، آموزش و اردوها به سازمان و يا انجمن كشوري خود معرفي نمايد.
8. اطلاع رسانی به موقع به هنرجويان براي شركت در كلاس‌ها و استاژهای سازمان (شین‌ذن)، تماشاي مسابقات و . . .
9. نماينده موظف است طبق مقررات سازمان (شین‌ذن)، اردوهاي تمريني، نمايش‌ها، مسابقات و ديگر كلاس‌هاي فني را جهت رشد و پیشرفت هنرجویان و اعضاء برپا نمايد.
10. نماينده موظف است افرادي را كه مي توانند راهکارهائی از نظر فكري، معنوي، مالي و يا هر گونه راهکار دیگری که جهت پيشبرد اهداف سازمان (شین‌ذن) مفيد باشد، را معرفي نموده، تا نسبت به عضويت ايشان در كميته مشاورين و اعضاء افتخاري اقدام و از تجربياتشان استفاده گردد.
11. ارسال گزارشات مختلف:
12. نماينده بايد در پايان نيمه اول و دوم هرسال گزارشات مختلف اداري، فني و مالي خود را ارسال نمايد

براي مثال:
• نمايندگان بايد ليست اعضاء، درجه و نحوه پيشرفت آنها را نزد خود محفوظ داشته تا درصورت درخواست سازمان (شين‌ذن كاي كان) ارائه نمايند.
• گزارش انجام مراسم با عناوين مختلف در باشگاه هاي تحت پوشش خود.
• گزارش برگزاري و ارسال پوستر مسابقات، افتتاح باشگاه جديد و يا دعوت از مقامات شوراي انجمن ونيز برنامه هاي انجام شده در آن مراسم و . . .
13. نمايندگان موظفند كه كليه اعضاء تحت پوشش خود را نسبت به اخذ مدارك سازمان (شین‌ذن) ملزم نمايند.
14. نماينده بايد حداكثر تا مدت يك هفته پس از قبولي هنرجوي خود ديپلم كمربند كيو مربوطه را به ايشان اعطاء نمايد.
15. نمايندگان موظفند پس از ارائه مدرك به هنرجويان خود اجازه بستن كمربند مربوطه را صادر كنند. ضمناً هنرجويان حق بستن هيچ گونه كمربندي را قبل از دريافت ديپلم مربوطه ندارند.
16. نمايندگان بايد حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از آزمون كمربند سياه، مدارك هنرجويان خود را از سازمان (شین‌ذن) درخواست نمایند و در صورتي كه يك ماه از تاريخ آزمون گذشته باشد، ديپلم دان صادر نخواهد شد مگر در موارد استثناء كه كميته مركزي (شین‌ذن) درباره آن تصميم گیری می نماید.
17. كليه رؤساي منطقه، مديران ناحيه، سرپرستان كشوري و نمايندگان شعبه بايد روابطي دوستانه و ارتباطي مداوم با يكديگر داشته باشند.
18. اختيارات نمايندگان در حدي است كه ذكر شد و هر گونه اختيار و يا مسئوليت بيشتر فقط به‌همراه نامه از طرف (شین‌ذن) واگذار خواهد شد.
19. معرفي تيم جهت شرکت در مسابقات فقط توسط نماينده صورت مي‌پذيرد؛ كه كميته مركزي تعيين مي‌نماید که هر نماينده چند نفر و يا چند تيم مي‌تواند معرفي كند.
20. هر نماينده مي‌تواند مربياني را در باشگاه هاي خود در سراسر کشور به كار گيرد، كه از سازمان (شین‌ذن) تأييديه و يا حكم مربي‌گري دريافت كرده باشند.
21. هر نماينده مي‌تواند داوراني را در مسابقات خود به كار گيرد، كه از سازمان (شین‌ذن) تأييديه و يا حكم داوري دريافت كرده باشند.
22. براي جلوگيري از بروز اشكال و ايجاد انسجام در كار بهتر است كه جهت چاپ موارد مورد نظر، نمايندگان با سازمان هماهنگي لازم را به عمل آورند تا يك روال خاص در امور مربوطه بين همه نمايندگان و سازمان بوجود آيد.
23. نمايندگان محترم در نظر داشته باشند كه در پايان هر فصل، مكاتبه اي هرچند مختصر با سازمان (شین‌ذن) (مكتب كاراته شيرزاد) داشته باشند كه اين سازمان در جريان امور و فعاليتهاي نمايندگان خود قرار گيرد و به گونه اي نباشد كه نمايندگان فقط در صورت نياز به مدرك و يا كارهايي از اين قبيل، با سازمان تماس بگيرند و ضمناً در جريان فعاليت‌هاي سازمان (شین‌ذن) نيز باشند.
24. نمايندگان مي‌توانند مدارك افتخاري و يا مربوط به مسابقات داخلي باشگاهي، استاني و يا كشوري كه بابت آن هيچ گونه وجهی گرفته نمي‌شود و صرفاً جهت تشويق مي‌‌ باشد را به افراد اعطاء نمایند.
نمايندگان و هيچ منبعي حق چاپ و يا ارائه
هرگونه مدرك به نام اين سبك را، به هيچ عنوان ندارند
25. کلیه نمایندگان میتوانند در مسابقات سبکهای دیگر شرکت کنند منوط بر اینکه تائیدیه جهت شرکت در آن مسابقه را از مسئول کشوری کتباً داشته و با نام شیرزاد کیوکوشین (شین‏ذن) شرکت نماید لازم به ذکر است این سازمان حق را دارد که شخصی را از بین نمایندگان مستقر در یک استان، بعنوان مسئول هماهنگی این سازمان در استان مربوطه به فدراسیون کاراته معرفی نموده و این شخص تنها بعنوان مسئول اطلاع دهی و هماهنگی نمایندگان آن استان در موارد مربوط به فدراسیون میباشد.
26. كليه نمايندگان و اعضاء كميته‌هاي (شین‌ذن) همه ساله در زمان مسابقات بین المللی و یا جهاني سبك با يكديگر ملاقات مي‌نمایند، كه محل آن توسط نمايندگان و سازمان (شین‌ذن) تعيين خواهد شد. هزينه بليط رفت و برگشت به عهده هركدام از نمايندگان مي‌باشد. سازمان (شین‌ذن) كليه هزينه‌هاي اقامت ایشان را تقبل می نماید. منظور از اين گردهمائي به‌وجود آوردن موقعيتي مناسب براي ملاقات يكديگر و تبادل افكار و ايده‌هاست. و همچنين بررسي نظرات و پيشنهادات در رابطه با بهبود و اصلاحات در قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي كميته‌ها مي‌باشد.
اميد (شین‌ذن) در آن است كه نمايندگان پس از بازگشت به كشورشان
هم‌چنان با يكديگر ارتباط داشته باشند تا اين هنر رزمي هر چه بيشتر گسترش يابد

نمايندگان و تشكيل انجمن و اساسنامه كشور محل فعاليت:
نمايندگان اين سازمان در كشور محل فعاليت خود پس از تشكيل انجمن موظفند اساسنامه اين سبك را با قوانين كشور مربوطه هماهنگ نموده و انجمن كشور مربوطه خود را با ذکر نام بنیانگذار سبک و مؤسس سازمان كانچو يوسف شيرزاد به ثبت رسانده و مراتب را (مکتوب و مستند) به سازمان ارسال نمایند.

صدور احكام در سازمان (شین‌ذن) به سه طريق صورت مي‌گيرد:

1- در رده هاي پايين، نمايندگان پس از برگزار نمودن آزمون احكامي را كه از طرف سازمان (شین‌ذن) در اختيار دارند، را صادر مي‌كنند.
2- در رده هاي متوسط، نمايندگان با حضور فرستاده سازمان (شين‌ذن كاي كان) پس از برگزار نمودن آزمون، از سازمان (شين‌ذن كاي كان) صدور احكام را تقاضا كرده، و در نهايت صدور احكام توسط سازمان انجام مي‌گيرد.
3- در رده هاي بالا، آزمون توسط خود سازمان (شین‌ذن) برگزار شده و احكام نيز توسط سازمان صادر مي‌شود.

مداركي كه نماينده مي‌تواند از طرف سازمان (شین‌ذن) جهت افراد واجد شرايط صادر و يا درخواست كند، عبارتند از:
1. كارت عضويت بين المللي (كيو) و (دان)
2. كارنامه رزمي بين المللي (براي كليه هنرجويان خود)
3. ديپلم كيو بين المللي (در رنگ‌هاي مختلف)
4. ديپلم دان بين‌المللي (حداكثر تا درجه دان 2 ).
5. صدور احکام دان 3 از طریق فرستادگان سازمان (شین ذن کای کان) و آن نماینده آزمون گرفته میشود.
6. صدور احکام دان 4 و 5 از طريق سازمان (شین ذن کای کان) هر سال یک بار بوده و پس از شرکت در آزمون و کسب قبولی اعطاء مي‌گردد.
7. صدور احکام دان 6 و به بالا از طريق سازمان (شین ذن کای کان) بپاس زحمات شخص اعطاء مي‌گردد.
8. تأييديه كمك مربي‌گري و كمك داوري بين المللي(درجه چهار).
9. حكم مربي‌گري و داوري بين المللي (حداكثر يك درجه پائين تر از خود).
10. حكم آمادگي‌جسماني و بدن‌سازي (مقدماتي).
11. حكم كمك‌هاي اوليه پزشكي (مقدماتي).
12. حكم سلاح‌هاي سرد (مقدماتي).
13. حكم دفاع شخصي (مقدماتي).
14. حكم مربي‌گري و داوري بين‌المللي (حداكثر يك درجه پائين‌تر از خود).
15. حکم مربي‌گري و داوري بين المللي درجه 2 از طریق فرستادگان سازمان (شین ذن کای کان) و نماینده پس از برگزاری آزمون اعطاء مي‌گردد.
16. مربي‌گري و داوري بين المللي درجه 1 در و از طريق سازمان (شین ذن کای کان) هر سال یک بار پس از برگزاری آزمون اعطاء مي‌گردد.
17. مربي‌گري و داوري بين المللي درجه ممتاز از طريق سازمان (شین ذن کای کان) بپاس زحمات به ایشان اعطاء مي‌گردد.
• قيمت گذاري بر روي احكامي كه از طرف سازمان (شین‌ذن) ارائه میگردد، بر اساس شرايط اقتصادي هر كشور و با هماهنگي بين سازمان و نماينده آن كشور تعیین مي گردد. پس از دريافت هر مبلغي بابت احكام سازمان، درصدي از آن متعلق به نماينده و درصد ديگر متعلق به سازمان (شین‌ذن) است.
• جهت شركت در اردو، استاژ، كلاس مربي‌گري و يا داوري سازمان (شین‌ذن) هزینه جداگانه دريافت مي گردد كه زمان و هزینه شركت در آن را هر نماينده قبل از برگزاري اين كلاس به هنرجويان اعلام مي‌دارد.
• هر نماينده با داشتن اعضاء بيشتر و يا كمك بيشتر به سازمان (شین‌ذن) مي تواند تعداد بيشتري شركت كننده در مسابقات مختلف داشته باشد.
• نمايندگان مي توانند بنا به تشخيص خود (در رابطه با وضعيت اقتصادي ضعيف هنرجويان) افراد را به سازمان (شین‌ذن) معرفي كرده و مدارك آنها را درخواست نمایند تا پس از تائید و گزارش کمیته تحقیق از سوی سازمان بصورت رایگان به ايشان اهداء گردد.
• در كليه ديپلم ها و احكام، محلي براي نام نماينده، امضاء و مهر نماينده، نام مربي، كشور، شهر، عنوان نمايندگي و نام باشگاه در نظر گرفته شده است تا از سوء استفاده هاي احتمالي جلوگيري شود.
• نمايندگان پس از پرداخت هزينه های مربوطه، ديپلم ها و احكام را از سازمان (شین‌ذن) درخواست مي نمايند.

كارت‌ هاي عضويت، كارنامه‌هاي رزمي، ديپلم ها و احكام فقط از طرف سازمان بين‌المللي (شین‌ذن) در اختيار نمايندگان قرار داده مي‌شود

احكامي كه كميته برگزاري مسابقات مي توانند به شركت كنندگان و ساير افراد تقديم كنند عبارتند از:
1. تقدير نامه:كه به مقامات عالي رتبه و اشخاص خيـّري كه در جهت پيشبرد مسابقات فعاليت داشته و ياري رسانده‌اند، تعلق مي‌گيرد.
2. حكم، مدال و كاپ قهرمانی: كه به مقام اول تا چهارم تعلق مي‌گيرد.
3. حكم مخصوص و كاپ: كه به شركت كنندگاني كه از لحاظ (اخلاق، تكنيك، سرعت و جنگندگي) از ديگر شركت كنندگان متمايز بوده اند، تعلق مي‌گيرد.
4. گواهي‌نامه: كه به داوران، نمايندگان، مربيان و دست اندر كاران تعلق مي‌گيرد.
5. تأييديه: تأييديه شركت در استاژ داوري كه قبل از انجام هر مسابقه جهت هماهنگي برگزار مي‌شود، به داوران اعطاء مي گردد.

توجه:

برگزار كنندگان مسابقات حتماً بايد موارد ذكر شده بالا را در كارنامه رزمي شركت‌كنندگان، بنا به شرايط ايشان، ثبت و به مهر و امضاء برساند.