شین ذن کیوکوشین استاژ کاتا و داوری کاتا خود را برگزار نمود
سبک شین ذن کیوکوشین به ریاست کانچو یوسف شیرزاد در روز جمعه 12 آبان 1396 استاژ کاتا و داوری کاتا خود را در تهران با نظارت و تدریس کانچو شیرزاد در ورزشگاه شهید دکامی برگزار نمود. روء سای محترم کمیته های فنی، کاتا، داوری، آموزش و آزمون، مربیان، برگزاری، حراست و برخی از اعضاء هیات رئیسه و دبیر سبک در این استاژ حضور داشتند.
این استاژ که از ساعت 10:00 صبح الی 14:00 بعدازظهر ادامه داشت در دو بخش برگزار شد. در بخش اول افراد حاضر در سالن به تفکیک سن و درجه، کاتاهای مورد نظر مسابقات آتی را تمرین نموده و کانچو یوسف شیرزاد به رفع ایرادات و آموزش فنی کاتاها پرداخت که شامل طریقه صحیح ایستادن ها ( داچی)، دفاع ها ، ضربات، ایبوکی و … بود و در بخش دوم نیز با اهداء جزوات کاتا ( آموزش و آزمون ) به نمایندگان و تدریس طریقه داوری کاتا با حضور داوران سبک از سراسر کشور پرداختند.
لازم به ذکر است در این استاژ نمایندگان استانهای تهران، مازندران، گیلان، گلستان، گرگان، سمنان، کردستان، لرستان، بوشهر، اصفهان، البرز، قزوین و مرکزی به همراه هنرجویانشان حضور داشتند.

شین ذن کیوکوشین استاژ کاتا و داوری کاتا خود را در تاریخ 12 آبان 1396 برگزار نمود

شین ذن کیوکوشین استاژ کاتا و داوری کاتا خود را در تاریخ 12 آبان 1396 برگزار نمود
شین ذن کیوکوشین استاژ کاتا و داوری کاتا خود را در تاریخ 12 آبان 1396 برگزار نمود