در این بخش گالری تصاویر مربوط به سازمان شیرزاد کیوکوشین قرار دارد

بازدید کانچو شیرزاد از باشگاه مریدان علی شهر وحیدیه از توابع شهرستان شهریار پس از برگزاری استاژ کاتا ، ۱۲ آبان 1396

بازدید کانچو شیرزاد از باشگاه مریدان علی شهر وحیدیه از توابع شهرستان شهریار پس از برگزاری استاژ کاتا ، ۱۲ آبان 1396

مسابقات کومیته قهرمانی کشور شین ذن کیوکوشین، رده سنی زیر 19 سال آقایان - 20 مرداد 1396

گالری مسابقات کومیته قهرمانی کشور شین ذن کیوکوشین، رده سنی زیر 19 سال آقایان – 20 مرداد 1396

چهل و چهارمین سالگرد تاسیس مکتب کاراته شیرزاد ، ارديبهشت ١٣٩٦ تهران

گالری چهل و چهارمین سالگرد تاسیس مکتب کاراته شیرزاد ، ارديبهشت ١٣٩٦ تهران

مراسم پایان سال 1395 خانواده شیرزاد کیوکوشین و تنفیذ احکام آزمون 16 اسفند 1395مراسم پایان سال 1395 خانواده شیرزاد کیوکوشینو تنفیذ احکام آزمون 16 اسفند 1395

گالری مراسم پایان سال 1395 خانواده شیرزاد کیوکوشین و تنفیذ احکام آزمون 16 اسفند 1395