مسابقات قهرمانی کشوری آقایان شین ذن کیوکوشین
گردهمائی نمایندگان آقایان و بانوان و مراسم 31 فروردین سال 1397 شین ذن کیوکوشین
خانم شیهان محمد نژاد به سمت نایب رئیس بانوان سبک شین ذن کیوکوشین منصوب شد.
بازدید کانچو شیرزاد از باشگاه مریدان علی شهر وحیدیه از توابع شهرستان شهریار پس از برگزاری استاژ کاتا ، ۱۲ آبان 1396